Doktora Yeterlik Sınavı Hakkında

Doktora Yeterlik Sınavı

Enstitümüz Doktora programında kayıtlı doktora yeterlik aşamasında olan öğrencilerin DPÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 42.Maddesine istinaden 2017-2018 Bahar yarıyılında yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına girebilmeleri için danışmanları ile irtibat kurup 11 Mayıs 2018 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

NOT:

2017-2018 Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Doktora Yeterlik Sınavı 04 - 13 Haziran 2018 tarihleri arasında olacak şekilde Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının belirlemiş olduğu gün ve saatlerde yapılacaktır.

(Sınav tarihlerine ait detaylı duyuru daha sonra ayrıca duyurulacaktır.)

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer: a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer. b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir. 

(5) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

25 Nisan 2018, Çarşamba / 1331 defa okundu.