Doktora Yeterlik Sınavı Hakkında

Doktora Yeterlik Sınavı

Enstitümüz Doktora programında kayıtlı doktora yeterlik aşamasında olan öğrencilerin KDPÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 42.Maddesine istinaden 2018-2019 Bahar yarıyılında yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına girebilmeleri için danışmanları ile irtibat kurup 15 Nisan 2019 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

NOT:

2018-2019 Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Doktora Yeterlik Sınavı 02 Mayıs 2019 - 17 Haziran 2019 tarihleri arasında olacak şekilde Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının belirlemiş olduğu gün ve saatlerde yapılacaktır.

(Sınav tarihlerine ait detaylı duyuru daha sonra ayrıca yayınlanacaktır.)

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.
b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

21 Mart 2019, Perşembe / 2626 defa okundu.