Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

 

Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkânlar akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekecek bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür.

            

Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde uygulayacağımız bilimsel araştırmalar, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek  projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

 

VİZYONUMUZ

 

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliğini kazanabilmesinde Sosyal Bilimler Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemektedir.

Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak disiplinler arası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü oluşturmaktır. Enstitümüz bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğrenciler yetiştirmek, mezunlarıyla bilimsel nitelikte akademisyenler ve istihdam, işgücü piyasasında aranan bireyler olmasını sağlamaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2015, Cuma