48. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 48.SAYI

 

Derginin Künyesi için tıklayınız.

 

İÇINDEKILER / CONTENTS

1. Hizmet Sektöründe Çalışan Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı Ve İş Doyumu

The Use Of Social Media Of Office Staff Working In The Service Sector And Job Satisfaction

Furkan BAŞER- Gülbahar TÜRKMENOĞLU- Burhan ÇIL ......................................................................................1-18

2. II. Abdülhamid Döneminde Simav Kazasında Eğitim

Education In Simav District In The Era Of 2nd Abdülhamid /Ahmet VURGUN.......................................................19-37

3. Kamu Tercihi Perspektifinden “House Of Cards”In İçerik Analizi

Content Analysis Of “House Of Cards” From The Perspective Of Public Choice / Devrim ÖKAN- Buğa KALKAN

.................................................................................................................................................................................38-63

4. Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Barış Ve Kalkınma İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

An Empirical Analysis On The Relationship Between Peace And Development From The Perspective Of Global Public

Goods / Fazlı YILDIZ ..............................................................................................................................................64-78

5. Bir Derleme: Benlik Kavramına İlişkin Bazı Yaklaşımlar Ve Tanımlamalar

A Revıew: Some Approaches And Definitions About The Self Concept

Hanzade ASLAN- YILMAZ......................................................................................................................................79-89

6. Okul Öncesi Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

Pre-School Teachers And Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Comparison / Cenk YOLDAŞ Gamze YETIM- Nur Ezgi

KÜÇÜOĞU .............................................................................................................................................................90-102

7. Hizmet Sektöründe Değer Akış Haritalama Uygulaması: Bir Üniversite Araştırma Ve Uygulama Merkezi Örneği

Value Stream Mapping Application In Service Sector: A Case Study Of A University Research And Application Center

Nuri Özgür DOĞAN- Yusuf ERSOY .......................................................................................................................103-116

8. Sahip-Yöneticiler Öz-Kişilik Kimliklerini Nasıl Değerlendiriyorlar?: Küçük Örgüt Sahip-Yöneticilerinin

Öz-Kişilik Kimlikleri Üzerine Bazı Çıkarımlar

How The Owner-Manager’s Evaluate Their Own Identification Of Core-Personality ?: The Owner-Manager’s Of A

Small Organizations Identification Of Core-Personality On Some Conclusion / Hakan KARA ...............................117-127

9. Bilgi Toplumda Liderlik: Sürdürülebilir Liderlik

Leadership In The Information Socıety: Sustainable Leadership / Fulya MISIRDALI YANGIL ...............................128-143

10. Telafi Hipotezinin Türkiye’de Geçerliliği: Bölgesel Panel Veri Analizi

Valıdıty Of Compensation Hypotheses In Turkey: A Regional Panel Data Analysis / Güner TUNCER ..................144-154

11. Resimli Müntehabât-I Edebiyye Üzerine Bir İnceleme

A Study On Müntehabât-I Edebiyye / Halil ADIYAMAN ...........................................................................................155-164

12. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapılan Önemli İdari Reform Çalışmaları

Comparative Analysis Of The Administrative Reform Works Of The Republic Of Turkey / Fevzi KAYA .................165-181

13. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı İle Yatırım Destek Ajansları: Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı

Investment Promotion Agencies In The New Publıc Management Paradigm: The Investment Support And Promotion

Agency Of Turkey / Habibe İLHAN ..........................................................................................................................182-198

14. Avarız Defterlerine Göre Xvıı. Yüzyılda Kütahya

Kütahya According To Avariz Defters In The Xvıı. Century / Meltem AYDIN ..........................................................199-232

15. Bulut Bilişimin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Use Of Cloud Computing In Health Services / Gamze BAYIN- Gözde YEŞILAYDIN- Okan ÖZKAN .....................233-253

16. Yerel Hisse Tercihi Ve Bedava Binici Sorunu Etkisi Temelinde Yerli Ve Yabancı Yatırımcı Etkileşiminin Tespiti

Determining The Interaction Between Domestic And Foreign Investor Based On The Effect Of Home Bias And Free

Rider Problem / İbrahim BOZKURT .........................................................................................................................254-271

17. Dış Ticaret İşlemlerinin Tms2 Stoklar Ve Tms18 Hasılat Standartalrı Kapsamında İncelenmesi

The Evoluation Of Foreign Trade Transactions According To Ias 2 Investories And Ias 18 Revenue Standards

Ahmet AĞSAKAL- Gökhan BARAL .........................................................................................................................272-293

18. Yoksulluk Göstergesi Olarak Hoşnutsuzluk Endeksi, Türkiye İçin Bir Deneme

Misery Index As A Poverty Indicator, An Essay For Turkey / Süleyman Emre ÖZCAN ..........................................294-313

19. Ali Hıbrî El-Kütahî’nin Havassü’l-Kur’ân Konusudaki Şifâü’l-Ebdân’ının Yeni Bir Nüshasının Literatüre

Kazandırılması

Adding Into Literature Another Copy Of Şifâü’l-Ebdân On Havassü’l-Kur’ân By Ali HırîEl-Küahî/ İhami GÜNAY......................................................................................................................................................................314-331

20. “Psykhe İle Eros” Mitinin Yapısal Özelliklerinin Gösterge Bilimsel Yansımaları”

Semiotic Reflections Of Structural Characteristics Of The Myth “Psyche And Eros” Sezgin DEMIR- Onur Alp KAYABAŞ

..................................................................................................................................................................................332-348

21. Duygusal Tükenmişlik, İş Stresi Ve İşe Bağlılığın İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir Araştırma

Impact Of Emotional Exhaustion, Work Stres And Job Involvement On Work-Family Conflict: An Emprical Evidence

Esra BULGURCU GÜREL........................................................................................................................................349-364

22. Netâyicü’l-İ̒tikâdiyye Fî Usûli’l-Fıraki’l-İslâmiyye İsimli Risâlenin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Önemi

Priority Of The Pamplet Named “Netâicü’l-İ̒ikâiyye FîUsûi’l-Fıaki’l-İlâiyye” In Terms Of Islamic Sects

History / RIFAT TÜKEL ............................................................................................................................................365-386

Makale Yazım Kuralları ..................................................................................................................................................387

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2017, Çarşamba