49.Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 49.SAYI

Derginin Künyesi için tıklayınız.

İçindekiler / Contents

1. KİT’lerde Kurumsal Yönetim Etkinliğinin Arttırılmasında İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Rolü: Bir Araştırma/ The Role Of Internal Control And Internal Audit Activities In Increasing The Efficiency Of Corporate Governance In Soes: A Research

Hüseyin ERGİN- Seval KARDEŞ SELİMOĞLU- Abdulhay TOLKUN

(İşletme/Business Administration)- 1

 

2. Y Kuşağının Türk ve Yabancı Firmalara Yönelik Algıları: Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi/ Generation Y’s Perceptions Of Turkish And Foreign Firms: The Analysis With Multidimensional Scaling

Aydın KAYABAŞI- Ercan TAŞKIN- Mustafa KAYIK

(İşletme/Business Administration)-29

 

3. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Promethee Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi/ Smartphone Selection With Analytical Hierarchy Process (AHP) And promethee Methods

Gülnur KEÇEK- Rıdvan YÜKSEL

(İşletme/Business Administration)-46

 

4. Doğrudan Yabancı yatırımların Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı/ Determinants Of Foreign Direct Investment: An ARDL Bound Testing Approach

Ergin UZGÖREN- Güray AKALIN

(İktisat/ Economy)-63

 

5. 360 Derece Performans Değerlendirmenin Bir İşletmedeki Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi/ An Investigation For The Determination Of The Effect Of 360 Degree Performance Evaluation On The Organizational Justice

Aslı ERGENEKON ARSLAN-Metin BAŞ-N.Derya ERGUN ÖZLER

(İşletme/Business Administration)-78

 

6. Çalışma Yaşamında Psikososyal Risklere Proaktif Bir Yaklaşım: Örgütsel Ombudsmanlık Modeli/ Organizational Ombudsman Model As A Proactive Approach To Psychosocial Risks İn Working Life

Ömer L. MET

(İşletme/Business Administration)-95

 

7. Sporcular İçin Spora Özgü Başarı Motivasyonu: Yaz Spor Okulundan Bir Örnek/ Competition-Related Motive For Athletes: An Example From A Summer Sport School

Ümit Doğan ÜSTÜN- Mehmet ACET- Adnan ERSOY

(Spor Bilimleri/Sports Sciences)-115

 

8. Kurumsal Yönetim ve Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki / The Relationship Between Corporate Governance And Stock Returns

Gülüzar KURT GÜMÜŞ- Bener GÜNGÖR- Yusuf GÜMÜŞ

(İşletme/Business Administration)-124

 

9. Vehhabi İsyanının Bastırılmasında ve Sonrasında Mekke Muhafızı Hasan Paşa’nın Faaliyetleri/ Actions Of Mecca Guard Hasan Pasha During Wahhabi Revolt Suppression And After Revolt

Kevser DEĞİRMENCİ

(Tarih/History)-144

 

10. İslâm Finans Sisteminin Geleceğinin Aksiyomları/ The Axioms Of The Future Of The Islamic Financial System

İsmail ÇELİK

(İşletme/Business Administration)-159

 

11. Fransa Tecrübesi Perspektifinden Türkiye’de “Kamu Denetçiliği”/ Ombudsman In Turkey From The Perspective Of French Experience

Hüseyin GÜL- Ramazan KILIÇ

(Kamu Yönetimi/Public Administration)-183

 

12. Türkiye’de Enerji Tüketimi İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin incelenmesi/ Examining The Relationship Between Energy Consumption And Inflation In Turkey

Alper YILMAZ- Hüseyin ALTAY

(İktisat/ Economy)-214

 

13. Franz Kafka’nın Eserlerinde Çalışma Hayatında Yabancılaşma ve Aşırı Gayretkeşlik/ Alienation In Work Life And Excessive Overzealousness In The Works Of Franz Kafka

Uğur KESKİN

(İşletme/Business Administration)-233

 

14. Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Kointegrasyon Testlerinden Bulgular/ Sustainability Of Current Account Deficit In Turkey: Evidence From Cointegration Tests 

İbrahim BAKIRTAŞ- Süleyman KOÇ

(İktisat/ Economy)-252

 

15. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Yatırımcı Davranışları İlişkisi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama/ Investigation Of Corporate Sustainability In Economic Perspective And Investor Behavior Relationship: An Application Of BIST Sustainability Index

Niyazi KURNAZ- Ali KESTANE

(Business Administration)-278

 

16. Tüketicilerin Özel Alışveriş Sitelerinden Yeniden Alışveriş Yapma Niyetini Belirleyen Güvenle İlişkili Faktörler/ Examining The Antecedents Of Consumer Trust In Private Shopping Repurchase Intentions

İçlem ER- Melis ERÇİN

(İşletme/Business Administration)-303

 

Makale Yazım Kuralları-330

Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2016, Çarşamba