50.Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 50.SAYI

Derginin Künyesi için tıklayınız.

İÇINDEKİLER / CONTENTS

1.Çevre Küresel Kamusal Malinin Finansmanına Alternatif Bir Yöntem: Uluslararası Sosyal Regülasyon/An Alternative Financing Method Of The Environment As A Global Public Goods: International Social Regulations
Sercan YAVAN.............................................................................................................................................................1

2. Seçime Dayalı Konjoint Analizi Ve Bir Uygulama/Choice Based Conjoint Analysis And An Application
Noyan AYDIN-Elif YALÇIN............................................................................................................................................26

3. Sigortacılık Sektöründe Dijital Çağ/ The Digital Era At The Insurance Sector
Müberra YURDAKUL-Nilüfer DALKILIÇ..................................................................................................................49

4. Reklam Harcamalarının Finansal Duruma Olan Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle Ölçümü/ Measuring The Effect Of Advertısıng Expenditures On Financial Situation By Panel Data Analysis
Umut Burak GEYİKÇİ-Burcu MUCAN....................................................................................................................68

5. Trablusgarplı Bir Devlet Adamı: Hassûne Dagayyis Ve Garp Ocakları Hakkındaki 1250/1834 Tarihli Lâyihası/ A Statesman From Tripoli: The Memorandum Of 1250/1834 Of Hassuna D’ghies And Western Odjacks
Abdullah Erdem TAŞ............................................................................................................................................86

6. Ahp Temelli Vikor Yöntemi İle Doktora Öğrenci Seçimi̇/Selection Phd Student Using Vikor Method In The Based Of Ahp
Mustafa SOBA-Ali ŞİMŞEK-Esra ERDİN-Azize CAN............................................................................................109

7. Metodoloji̇k Çoğulculukta Yeni̇ Bi̇r Yöneli̇m: Çoklu Bütüncül Yaklaşim/ A New Trend In Methodological Pluralism: Multi-Integrated Approach
Veli BATDI.........................................................................................................................................................133

8. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürosu Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi/ Anadolu Universıty Open Education Faculty Office Location By Analytic Hierarcy Process
Öznur ÖZTÜRK-Gülsen Serap ÇEKEROL................................................................................................................148

9. Kriz Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetimi Etkinliğinin Analizi, Bist İmalat Sanayi İşletmelerinde Uygulama/ The Analysis Of The Working Capital Management’s Efficiency In Crisis, Analysis In Manufacturing Industry Firms Listed In Bist
Burcu ZENGİN-Cihan TANRIÖVEN..........................................................................................................................162

10. Türkiye’de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu (2011-2013)/ New Constitution Process in Turkey and Constitutional Reconciliation Commission of the Turkish Grand National Assembly (2011-2013) Selami ERDOĞAN-Eray ACAR.............................................................................................................................................................180

Makale Yazım Kuralları...........................................................................................................................................182

Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2016, Çarşamba