ICEBSS Özel Sayısı

ICEBSS ÖZEL SAYISI

Derginin Künyesi için tıklayınız.

İÇINDEKİLER / CONTENTS

1. Ülkelerin Çevre İle İlgili Düzenlemelerinin Uluslararası Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi/The Evalution On The Envirmental Regulations Of The Countries With Regard To International Marketing
H. Mustasa PAKSOY-Hüseyin KOÇARSLAN-İsmail KUTLAR...................................................................................1

2. Evaluation Of Atributes Of Online Shopping Sites With Kano Model/ Online Alışveriş Sitelerinin Özelliklerinin Kano Modeli İle Değerilendirilmesi
Sema BEHDİOĞLU-Neslihan ÇİLESİZ...................................................................................................................15

3. Türkiye’ nin Enerji Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme/A Review Of The Renewable Energy Resources In The Energy Production Of Turkey
Emre ÜRÜN-Esra SOYU........................................................................................................................................31

4. Kırılgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi/An Analysis Of Relations Among Fragile Five Countries’ Parity Returns In Terms Of Us Dollar
Engin KÜÇÜKSİLLE-Sadık KARAOĞLAN................................................................................................................46

5.Sosyal Medya’nın Turizm Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Teorik Bir İnceleme/A Theoretical Analysis For Role Of Social Media On Toruism Activities
Ercan AKTAN-Murat KOÇYİĞİT..................................................................................................................................62

6. Özel Güvenli̇k Hi̇zmetleri̇nde Kali̇te: Van YYU Uygulaması/Quality Of Private Security Services: Van YYU Application
Ertuğrul ÇAVDAR-Refik GÜRBÜZKOL..........................................................................................................................74

7. The Effects Of Health Expenditures On Economic Growth: A Panel Regression Analysis On BRICS Countries And Turkey/Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Esra CEBECİ-Ahmet AY.............................................................................................................................................91

8.Enerji Güvenliği: Bölgesel Enerji Merkezi Türkiye/Energy Security: Regional Energy Centre Turkey
Fahr AKBAŞ-Emre ÜRÜN.........................................................................................................................................103

9. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yargısal Denetimi Ve Adaletin Gerçekleşme Düzeyi/ Judicial Control And The Level Of Administration Of Justice On Local Authorities In Turkey
Feyzullah ÜNAL........................................................................................................................................................114

10.Temel Bileşenler Analizi İle DEA Modellerinin Seçilmesi Ve Birimlerin Sıralanması: Şehirlerin Ekonomik Performansı Üzerine Bir Uygulama/Selecting DEA Model Specifications And Ranking Units Via Principal Component Analysis: A Application Of Economic Performance Of Cities
Hasan BAL-Volkan Soner ÖZSOY...............................................................................................................................125

11.R&D Expenditure And Emission: Artificial Neural Network Based Approach/Ar-Ge Harcamalaerı Ve Emisyonu: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı
Sema BEHDİOĞLU-Fadime ÇELİK..............................................................................................................................136

12. Another Way To Determine Weights Of Balanced Performance Evaluations/Dengeli Performans Ağırlıklarının Hesaplanmasında Diğer Bir Yol
İhsan ALP..................................................................................................................................................................151

13. Her Ünlü Star Mıdır? Reklamlarda Ünlü Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme/Does Celebrity Mean Star? A View On Star Strategy Concept In Advertising
Mehmet Sefa ÇAM......................................................................................................................................................162

14. Asya Ve Türkiye Borsaları Arasında Zamana Bağlı Değişen Korelasyon/Time Varying Correlation Between Asian And Turkish Financial Market
Mercan HATİPOĞLU-İbrahim BOZKURT.......................................................................................................................174

15. Karadeniz Bölgesinde Yıllara Göre Kredi/Mevduat Oranlarındaki Değişkenliğin İncelenmesi/ Investigation Of Variability In Loan-To-Deposit Ratios By Year In Blacksea Region

Mediha Mine ÇELİKKOL-Sermin ELEVLİ................................................................................................................183

16. Fakirlikle Mücadele İçin İslami Finans/Islamic Microfinance To Fight With Poverty
Selman Yasir SEZGİN-Ömer Nasuhi ŞAHİN...............................................................................................................195

17. Avrupa Birliği Politikaları Perspektifinden Türkiye’de Belediyelerin Sunduğu Engelli Hizmetleri/Disability Implementations Of The Municipalities In Turkey
Sühal ŞEMŞİT-Ahmet UÇAR-Mehmet Ali YÜKSEL...............................................................................................205

18. Bi̇lgi̇ Toplumu Dönüşümünde Türki̇ye’de Kadin Olmak/Being A Woman Among Transformation Process Of Information Society In Turkey
Duygu AYDIN-Mehmet Safa ÇAM..............................................................................................................................224

19. Türkiye'de Hane Halkı İş Bulma Yöntemleri İle İşgücü Yapısı Arasındaki İlişkinin Multinominal Regresyon Yöntemiyle Analizi/Analysis Of The Relationship Between Household Employment Methods And Labor Force Structure In Turkey By Multinomial Regression Method
Noyan AYDIN.......................................................................................................................................................248

20. Consuption Function In The Western Balkans Countries
Jasmin HALEBIC...................................................................................................................................................267

21. Sultani̇ye (Karapinar) II. Seli̇m Külli̇yesi̇ Vakfi’nin Kuruluşu, Görevli̇leri̇ Ve Gelirleri
Hasan Basri KARADENİZ.........................................................................................................................................277

Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2017, Salı